IranAija.com >  Educational Activities  >  Seminars in Iran   >  فارسي

 

 

اطلاعیه 

در همکاری با موسسه AOTS ، طی سال 1389 خورشیدی، امکان برگزاری سمینار (بین دو روز تا دو هفته) در ایران وجود دارد.

واحدهای علاقمند، موضوع مورد درخواست خود (تم سمینار) همراه با مدت زمان دلخواه و تاریخ تقریبی مورد نظر (تابستان 1389 ببعد) را تا قبل از پایان سال جاری و از طریق ایمیل، به آدرس  info@iranaija.com اطلاع دهند. 

 

لازم به توضیح است که در چنین مواردی، کلیه هزینه های مربوط به مدرسین ژاپنی (بلیط هواپیما، هتل و  حق التدريس) توسط AOTS  پرداخت میگردد ولی تقبل هزینه های داخلی (اجاره محل سمینار، اطلاعیه جهت شرکت کنندگان و غیره) به عهده واحد (های) متقاضی میباشد.

 

 
 

توجه: در این بخش، اطلاعات مربوط به بخشی از سمینارهایی که توسط انجمن در ایران برگزار گردیده و یا بخشی از سمینارهای بین المللی که انجمن ما به آنها نماینده اعزام نموده از خبرنامه های گذشته استخراج گردیده است 

 

از خبرنامه شماره 2، مورخ ارديبهشت 1377

Top

از خبرنامه شماره 3، مورخ مرداد 1377

Top

از خبرنامه شماره 3، مورخ مرداد 1377

Top

از خبرنامه شماره 3، مورخ مرداد 1377

Top

از خبرنامه شماره 4، مورخ مهر 1377

Top

از خبرنامه شماره 4، مورخ مهر 1377

Top

از خبرنامه شماره 4، مورخ مهر 1377

Top

از خبرنامه شماره 5، مورخ دي 1377

Top

از خبرنامه شماره 5، مورخ دي 1377

Top

از خبرنامه شماره 5، مورخ دي 1377

Top

از خبرنامه شماره 6، مورخ ارديبهشت 1378

Top

از خبرنامه شماره 6، مورخ ارديبهشت 1378

Top

از خبرنامه شماره 6، مورخ ارديبهشت 1378

Top

از خبرنامه شماره 6، مورخ ارديبهشت 1378

Top

از خبرنامه شماره 7، مورخ تير 1378

Top

از خبرنامه شماره 8، مورخ دي 1378

Top

Home

AIJA All Rights Reserved.